Bruce

1. Dávid, amerikai technikus, a betüöntőgép feltalálója, szül. New-, amerikai technikus, a betüöntőgép feltalálója, szül. New-Yorkban 1801., megh. Brooklynban 1892 szept. 23. Eleinte betüszedő, később betüöntő volt s e téren kiváló szakismeretével nagyon kitünt. 1830 a nagybátyja alapította betüöntödébe lépett be társul s itt kezdte hosszadalmas és fáradságot munka után betüöntő gépjét összeállítani, mellyel előbb 80, majd tőle eszközölt számos javítás után később percenkint már 170 betüt öntött. Találmánya a nyomdászat minden ágára nagy folyással volt.
2. B. Frigyes Vilmos Adolf, angol diplomata, szül. Elgin Castleben 1814 ápr. 14., megh. Bostonban 1867 szept. 19-én. Követségi attaché volt Washingtonban s Hongkongban. 1836. Newfoundland helytartója lett, 1847-51-ig pedig D.-Amerikában és Egyiptomban konzul volt. Később testvérével, Elgin lorddal, Khinát utazta be, ahol az 1857. kötött kereskedelmi szerződés ügyében nagy munkásságot fejtett ki. Ebeli érdemei jutalmául khinai követté nevezték ki. 1865. Lyons lord helyébe Washingtonba küldték, ahol súlyos viszonyok között általános megelégedésre müködött. V. ö. a Bruce cikkekhez: Stephen, Dictionary of Nat. Biog. VII. köt.
3. B. Jakab, angol afrikai utazó, szül. Kinnairdban (Skótország) 1730., megh. 1794., 1762. angol konzullá lett Algérban, ahonnan É-Afrika nagy részét átkutatta; Krétában, Róduszban, Palmyra és Baalbek romjainál járt és 1768. Szidonon és Cipruson át Egyiptomba utazott. Onnan a Vörös-tengeren Abissziniába jutott, ahol orvosi tudományáért a fejedelem kegyét megnyerte. Ottléte alatt meggyőződött, hogy a Kék-Nilus a Tana-tó kifolyása. Ennek emlékére érmet is vertek, azt hivén, hogy B. a Nilus régen keresett forrásait felfedezte. Hosszu és veszedelmes utazást tett Nubián keresztül vissza Egyiptomba, ahol 1772. érte el Syenet. Utleirásának címe: Travels into Abysinia (Edinburgh 1790, 5. köt., legujabb kiad. 1878; németül Lipcse 1790-92). V. ö. Head: Life of B. (uj kiad. London 1849.).
4. B. János Collingwood, angol történetiró és régiségbuvár, szül. Newcastleben 1805. Tanulmányait Glasgowban végezte s mint tanár működött atyja intézetében. Atyjának jeles művét: Introduction to geography and astronomy több ízben rendezte sajtó alá. Saját művei közül megemlítendők: Handbook of English history (uj kiad. 1857); Description of the Roman Wall (3 kiad., 1867); Handrian, the builder of the Roman Wall (1853); The Bayeux tapestry elucidated (1856): Wallet-book to the Roman Wall (1863), mely az összes északi Angolországban található római emlékekről szól s melyet a northumberlandi herceg támogatásával adott ki.
5. B. Róbert, skót anandalei és angol clevelandi gróf, régi skót nemesi család ivadéka, III. Sándor skót király halála után (1286) mint a kir. ház rokona igényt tartott a trónra. Azonban I. Eduárd Angolország királya, Bruce versenytársának, a gyenge Baliol János-nak szerezte meg a koronát (1291). B. haláláig (1294) nem hódolt az uj királynak, kit fia, Róbert sem ismert el, de egyiköknek sem kedvezett a szerencse. Csak unokája, Róbert foglalta el a skót trónt L. Róbert.

Forrás: A Pallas nagy lexikona