Bunyan

János, angol vallásos iró, szül. Elstonban, Bedfordhoz közel 1628., megh. Londonban 1688 augusztus 31. Atyja mesterségében, tehát mint kolompáros, nőtt fel. Kora ifjusági élete nagyon laza, sőt elvetemült volt és súlyosak voltak azok a vádak, melyeket B. élete későbbi időszakában, vallásos buzgalmának és puritán szigoruságának magaslatáról, ifju korára visszatekintve, maga ellen felsorolni tudott. Élete 16. v. 17. évében katona lett, de ott végzett dolgairól igen keveset tudnak. Elhagyván a hadsereget, megnősült s akkor kezdődtek nála azok a rettenetes lelkiösmereti furdalások, melyeket későbben megjelent könyvében oly élénken rajzolt. 1655. a bedforti baptista gyülekezet tagja lett. Csakhamar lelkésszé választotta meg a gyülekezet, mely hivatalát rendkivüli szorgalommal és sikerrel folytatta. A konventikulumok ellen hozott törvény végét szakította munkájának; pörbe fogták és örökös számüzetésre itélték. Közben a bedfordi börtönbe vetették, hol Pilgrim"s Progress (A zarándok útja) c. hires művét irta. Barlow közbenjárására visszanyerte szabadságát, s azonnal újra munkához látott, s mint vándor-prédikátor járta be Angolországot. II. Jakab király kimondván a lelkiösmeret szabadságának nagy elvét, B. megint Bedfordban telepedett le, s haláláig az ottani baptista gyülekezetnek volt lelkésze. B. összes műveit 1736. adták ki, 2 folio kötetben. A Zarándok útja után legnépszerübb köztük a Holy War (Szent háboru), mely mint az első, szintén allegoriai, de amannál sokkal kevésbbé sikerült; és Grace Abounding to the Chief of Sinners (A vétkesek vezére felé áramló kegyelem), mely önéletirati elbeszélés. A bibliát kivéve, talán egyetlenegy mű sem ért annyi kiadást, mint a Zarándok útja. Magyar fordítások: Keresztyén utazás a boldog örökké valóságra, melyben a meg-térő, és istent kereső lelkeknek minden állapottya különb-különbféle szép példákban és ábrázatokban le-festetik. Irattatott angliai nyelven... Mostan pedig annak német nyelvre való fordításából, magyarra fordíttatott (Szigeti Sámuel és Tordai Sámuel által). 2 könyv (Kolozsvárott 1777-78. Ny. a ref. koll. bet.). Most másodszor kiadattatott 2 könyv (Kolozsvárott 1782. A ref. kollegium bet. Kaprontzai Ádám által). A zarándok útja. Angolból B. L. (Pest 1867).

Forrás: A Pallas nagy lexikona