Büntető törvénykönyv

Oly rendszeres törvény, mely a büntetendő cselekményeket s azoknak büntetését meghatározza. Hazánkban két B. van. Az egyik bűntettekről és vétségekről 1878. V. t.-c., a másik a kihágásokról 1879. LX t.- c. Mindkettő általános és különös részre oszlik. Amaz az általános szabályokat, emez az egyes büntetendő cselekményeknek fogalommeghatározását s büntetési tételeit tartalmazza. A bűntettekről és vétségekről szóló btkv, általános része különben, amennyiben az 1879. LX. t.-c. eltérő intézkedéseket nem tartalmaz, a kihágásokra is alkalmazandó. Mindkét btkv. 1880. évi szept. 1., Fiuméban okt. 1. lépett életbe. Az életbeléptetés külön törvénnyel, Fiuméra a törvényben nyert meghatalmazás erejénél fogva miniszteri rendelettel történt mely utóbbi a fiumei viszonyokra való tekintettel némi, a törvénytől eltérő intézkedéseket tartalmaz.

Forrás: A Pallas nagy lexikona