Bédarieux

(ejtsd: bedariő), járási székhely és iparos város Hérault francia départementban, az Orb bal partján, (1886) 6678 lakossal, községi és rajziskolával, posztó- s egyéb gyapju- és gyapotkelme-készítéssel, vas- és rézöntőkkel, kalap-, bőr-, szappan-, enyv-, üveg- és papirgyártással, szeszfinomítókkal.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bedenica

község Zágráb vármegye szentivánzelinai j.-ban (1891) 1131 horvát lak.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bedford

Plantagenet János herceg, IV. Henrik angol királynak harmadszülött fia. Kiváló hadvezér és államférfiu. Atyja Berwick kormányzójává s Franciaországban hadakozó testvére, V. Henrik, Anglia helytartójává tette. A király halála után (1422) a kiskoru VI. Henriket kiáltá ki Anglia és Franciaország királyának s mint Franciaország kormányzója, Calaisba sietett. Utközben megverte a francia hajóhadat s szövetséget kötvén Burgundia és Bretagne hercegével (1423), nemsokára Franciaország nagyobb részét elfoglalta. De az orléansi szűz fellépése, a franciák elszántsága és a burgundi hercegnek viszálya Gloucesterrel, B. testvérével, más fordulatot adott a dolgok menetének. B. 1435-ig valahogy tartotta magát, végre azonban kénytelen volt Rouenban békealkudozásokat kezdeni, de még a béke megkötése előtt megh. 1435 szept. 19. A B.-i hercegi címet IV. Eduárd Neville Györgynek (1469), VII. Henrik pedig nagybátyjának, TudorJaspernek Pembroke grófjának, adományozta. Miután ez 1495. gyermektelenül elhalt, a Russell-család kapta előbb a B. grófi (1550) s utóbb (1694) a B. hercegi címet. L. Russel.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Becsületszó

a becsületre való hivatkozás, azután ennek kiséreteben tett igéret vagy állítás. Az 1883. XXV. t.-c. tiltja, hogy valaki becsületszóra igértesse meg a fizetés teljesítését oly adósával, akinél becsületszavával megerősített igéretének meg nem tartása állásának elvesztesével járna. Ugyancsak tilos az ilykép még is kicsikart igéretnek felhasználása az adós ellen, valamint a becsületszóval biztosított követelés megszerzése az eredeti hitelezőtől; az adókivető és felszólamlási bizottságok tagjai becsületükre való hivatkozással tesznek fogadalmat. A nemzetközi jogban mint az államszerződéseknek egyik megerősítési módja fordul elő, mely azonban nem jogi csak erkölcsi jelentőséggel bir, s ma már épp oly kevéssé van divatban, mint a szerződéseknek esküvel való megerősítése, mely napjainkban legfölebb barbar népekkel kötött szerződéseknél fordul elő. A középkorban a szerződéseknek esküvel való megerősítése gyakori volt, de épp oly gyakran megesett azután az is, hogy a pápa az eskü alól az esküt tett szerződő felet feloldotta. Ennek folytán szokásossá vált kikötni azt is, hogy a szerződő fél az eskü alóli feloldást kérni nem fogja s az ennek nyert feloldás érvénytelen legyen. A B. mai nap hadi foglyoknál fordul elő, kiket, különösen tiszteket B. mellett szabadlábon s kardjuk birtokában meghagyni szokás. A becsületszó megszegése oly jellemtelenség, mely nemzetközileg azt az államot is, melynek a hadi fogoly alattvalója feljogosítja arra, hogy az annak megsértésével megszökött hadi foglyot az ellenségnek visszaszolgáltassa.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Becsületjel

1. Oly jelvény (pl. rendjel, cím v. címer), mely tiszteletet és külső tekintélyt ad annak, akit kitüntetnek vele. - 2. Alsóbbrendü jelvény oly egyének számára, kik kitüntetést érdemelnek, de állásuknál fogva nem alkalmasak valódi érdemrend elnyerésére; ezek vagy érmek, v. keresztek, aminőkkel polgári és katonai érdemek kitüntetésére majd minden állam bir. Jelenleg csaknem kivétel nélkül az államfők alapíthatnak és adományozhatnak ilyszerü jelvényeket.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bedlam

(ejtsd: bedlem, a «Betlehem» szó népies rövidítése), London legrégibb tébolydája, melyet VIII. Henrik a XVI. század elején egy szerzetes rendház átalakítása által alapított. A tébolyda, mely eleinte csak 50-60 betegre volt berendezve, évszázadok folyamán átépítés és kibővítés utján egyre nagyobbodott, úgyhogy ma már 600 beteget fogadhat be. E kibővítéssel lépést tartott természetesen az intézet berendezése és a betegek ellátása is. Habár az intézet rendszere és építési módja ma már nem felel meg az elmebeteg-intézet követelményeinek, a betegek kezelése és ellátása mégis teljesen megfelel a kor igényeinek.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Becsöppentés

Szemvizeket úgy lehet a szembe csöppenteni, hogy az orvos bal kezének hüvelykujjával az alsó szemhéjat lehuzza, a fölsőt pedig mutatóujjával tartja, a szemvizet pedig csöppentő üvegbe, vagy metszett ludtollba véve, avagy ezüst kanálkából ereszti a belső szemzugba.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Becsület-büntetések

lehetnek 1. megszégyenítők, p. birói dorgálás, megkövetés, visszavonás; 2. meggyalázók, mint a nyilvános visszavonás (recantatio); 3. Becstelenítők, amelyek vagy a) a polgári becsület s az azzal járó jogok teljes elvesztésében. - szorosabb értelemben becstelenség - vagy b) bizonyos állások, jogok, kitüntetések állandó, vagy határozott tartamu elvonásában állanak. Az ujabb kornak fogalma a B. iránt lényegesen megváltozott. A gyalázó öltöny, hajlenyirás, nyakvas, forgó kalitka, szégyenkő, bitófa megbélyegzés s hasonló gyalázó B.-ről, melyekkel külföldi s hazai régibb törvénycikkben találkozunk, többé szó sem lehet, épp oly kevéssé a becstelenségről. A polgári jogok megszorítása, illetve gyakorlatának felfüggesztésénél sem irányadó a becstelenítés szempontja hanem ellenkezőleg az, hogy nem a büntetés, hanem a bűntett becstelenítő. A magyar büntetőtöTvénykönyv büntetései közül ide tartozik a viselt hivatal elvesztése, a hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése. L. Büntetés.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Becsuánok

(v. be-tsuan-ok, Livingstone szerint «hasonlók», «társak»), Délafrikának belsejében a 28°-16° közt lakó nagyon elterjedt (12 keleti és 11 nyugati, összesen tehát 23 törzsből összetett) népségnek neve. L. Betsuánok.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Becslőtál

Olyan tógazdaságokban, amelyeknél az ívásra használt tavakból a halak már poronty korukban kivétetnek, hogy a növedékhalak tavába áthelyeztessenek, a becslőtál szolgál a halak számának megállapítására; a B. közönséges porcellán, vagy fehérzománcu tál, amelyet szinültig töltenek porontyokkal, s megolvasván, hogy hány fér bele, a további mérést már tálankint eszközölhetik. L. Tógazdaság.

Forrás: A Pallas nagy lexikona